Rozważania

TAJEMNICE RADOSNE

Zwiastowanie Maryi

Nie w blasku rozbłysków i huków, ale w ciszy nazaretańskiego domku Słowo stało się ciałem. To nie w gabinetach ministrów czy biznesmenów ważą się losy pokoju na świecie. Dokonuje się to w ciszy naszych serc. Tu rodzi się pokój lub chęć zemsty, miłość lub nienawiść. Ty i ja zostaliśmy wybrani, by stać się narzędziami Jego pokoju.

Za wstawiennictwem Maryi Królowej Pokoju i Świętego Andrzeja Boboli prosimy cię Miłosierny Ojcze o Pokój i jedność w naszym narodzie.

Nawiedzenie św. Elżbiety

Maryja nie zwleka ani chwili, bo wie, że ktoś czeka na Jej pomoc. Im więcej pośpiechu u narodów świata w zdobywaniu broni, im więcej wokół nas nienawiści i gniewu, tym bardziej my musimy spieszyć się z orędziem pokoju. Na złośliwość odpowiedz dobrym słowem, na gniew – przebaczeniem, nienawiść rozbrajaj życzliwością. Spiesz się! Świat spragniony jest pokoju!

Za wstawiennictwem Maryi Królowej Pokoju i Świętego Andrzeja Boboli prosimy cię Miłosierny Ojcze o Pokój i jedność w naszym narodzie.

Narodzenie Pana Jezusa

Mieszkańcy Betlejem nie przyjęli Boga pod swój dach! Musiał narodzić się w stajni. Podobnie i dziś: Bóg, przychodząc do ludzi, napotyka serca twarde jak głaz. Zobacz, jak w noc Bożego Narodzenia, przy łamaniu się białym opłatkiem, ludzie podają sobie ręce na zgodę. Przez prosty gest przebaczenia możesz sprawić, że Boże Narodzenie będzie każdego dnia.

Za wstawiennictwem Maryi Królowej Pokoju i Świętego Andrzeja Boboli prosimy cię Miłosierny Ojcze o Pokój i jedność w naszym narodzie.

Ofiarowanie Pana Jezusa

Światło na oświecenie pogan – to tak Symeon nazywa Jezusa. Jest szczęśliwy, że mógł zobaczyć na własne oczy Zbawiciela świata. Oświeć, Jezu, umysły tych, dla których jedynym rozwiązaniem problemów świata jest wojna, a jedynym argumentem – siła. Daj im znaleźć drogę pokoju.

Za wstawiennictwem Maryi Królowej Pokoju i Świętego Andrzeja Boboli prosimy cię Miłosierny Ojcze o Pokój i jedność w naszym narodzie.

Odnalezienie Pana Jezusa w Świątyni

Synu, czemuś nam to uczynił?  – wypowiadają zatroskani o Syna Maryja i Józef. Dlaczego ginie wciąż tylu niewinnych ludzi, a świat żyje w ciągłym strachu? Kto następny padnie ofiarą? Jezu, prosimy za ludzi podsycających wojny, aby i oni odnaleźli drogę do Ciebie.

Za wstawiennictwem Maryi Królowej Pokoju i Świętego Andrzeja Boboli prosimy cię Miłosierny Ojcze o Pokój i jedność w naszm narodzie.

TAJEMNICE ŚWIATŁA
Chrzest Pana Jezusa w Jordanie

Panie Jezu, ta tajemnica uświadamia nam nasze zanurzenie w Bogu – w Tobie, w Ojcu i w Duchu Świętym. Twój sługa papież Jan Paweł II przypominał nam o tym zanurzeniu. Najbardziej czytelnym znakiem było jego uklęknięcie przy chrzcielnicy w rodzinnych Wadowicach i ucałowanie jej.
Prosimy Cię w tej tajemnicy, abyśmy umieli Ci nieustannie dziękować za to, że zostaliśmy na chrzcie świętym zanurzeni w Trójcę Świętą. Spraw, byśmy tego źródła nigdy nie opuszczali i nie poszukiwali szczęścia poza łaską uświęcającą, poza zanurzeniem w Tobie.

Objawienie na weselu w Kanie Galilejskiej

Panie Jezu, pojawiłeś się tam, aby uświadomić każdemu człowiekowi, że zanurzenie w Bogu odbywa się w realiach życia, to znaczy w małżeństwie i w rodzinie. Twój sługa Jan Paweł II dołożył tylu starań, aby uświadamiać nam, że Ty nie możesz być usunięty z życia rodzinnego i małżeńskiego.
Prosimy Cię w intencji tych wszystkich, którzy nieustannie próbują Cię wyrzucać z życia małżeńskiego i rodzinnego, uważając, że tam nie obowiązują Twoje zasady i prawa. A przecież wtedy pozostaje tylko woda miłości ludzkiej, gdy tymczasem światu jest tak bardzo potrzebne wino Twojej dojrzałej miłości, która u małżonków owocuje ofiarnym umiłowaniem otwartym na potomstwo. Prosimy Cię o przemianę serc i umysłów tych wszystkich, którzy odrzucają wino Boskiej miłości i chcieliby rozcieńczyć życie małżeńskie w wodzie.

Głoszenie Ewangelii i wzywanie do nawrócenia

Panie Jezu, tak czyniłeś przez całe swoje ziemskie życie. Tym, którzy w Ciebie uwierzyli, obiecałeś: Jeżeli trwacie w nauce mojej, jesteście prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli (J 8, 31-32). Ale oni się oburzyli: nigdy nie byliśmy poddani w niczyją niewolę. Jakże ty możesz mówić: „Wolni będziecie?” (J 8, 33). W 1991 roku posłałeś do nas, Panie, swojego sługę Jana Pawła II, aby przypomniał nam Dekalog. Wyznajemy, że zgrzeszyliśmy wtedy tak samo, buntując się: jak on w ogóle śmie mówić do nas o przykazaniach.
Prosimy Cię, daj, byśmy po upływie tylu lat stali się mądrzejsi, rozumiejąc, że nie ma innego fundamentu niż Twoje przykazania.

Przemienienie na Górze Tabor

Panie Jezu, przemieniłeś się. Zza zasłony Twojego człowieczeństwa objawiłeś nam tajemnicę swego Bóstwa. Apostołowie byli urzeczeni, nie chcieli odchodzić. A to wszystko dokonało się wtedy, kiedy się modliłeś.
Posłałeś swojego sługę Jana Pawła II, aby nam przypomniał o znaczeniu modlitwy. Uczynił to w Kalwarii Zebrzydowskiej w 1979 roku. Powiedział wówczas: Niech z tego miejsca do wszystkich, którzy mnie słuchają tutaj albo gdziekolwiek, przemówi proste i zasadnicze papieskie wezwanie do modlitwy. A jest to wezwanie najważniejsze. Najistotniejsze orędzie! To tam dokonuje się przemiana człowieka; tam jest on zdolny zachwycić się Bogiem oraz pięknem Bożego obrazu i podobieństwa w sobie.
Prosimy Cię, daj, byśmy przyjęli to wezwanie do modlitwy. Byśmy pozwalali się przez Ciebie przemieniać i dzięki temu zachwycali pięknem swojego człowieczeństwa.

Ustanowienie sakramentu Eucharystii

Panie Jezu, Twój sługa Jan Paweł II każdym dniem swojego życia zaświadczał o niezwykłej wartości sakramentu Ciała i Krwi Twojej. Mieliśmy okazję do szczególnego przeżycia w czasie jego pielgrzymki do Polski w 1999 roku, kiedy niespodziewanie zachorował i nie mógł celebrować Mszy Świętej na krakowskich Błoniach. Zgromadzony tam wielotysięczny tłum różnie reagował na zaskakującą nieobecność Ojca Świętego. Jedni płakali i modlili się żarliwie o jego zdrowie, inni stali bezradni – jak owce nie mające pasterza! – nie wiedząc, co począć; jeszcze inni opuszczali zgromadzenie eucharystyczne, czując się zawiedzeni. Otrzymaliśmy wtedy wyjątkową okazję, aby zrozumieć, co Ty, Panie, czujesz, kiedy nas nie ma na Eucharystii z powodu choroby naszej duszy, jak Ty płaczesz nad nami. Nie odchodzisz jednak, nie wycofujesz się – zostajesz sam, aby prosić za nami Ojca.
Prosimy Cię w tej tajemnicy, daj, byśmy zrozumieli, jak bardzo boli Cię każda nieobecność na niedzielnej Mszy Świętej; jak bardzo boli Cię każda obecność bez łaski uświęcającej, bez możliwości zjednoczenia się z Tobą, skoro Ty tak bardzo pragniesz zjednoczenia z nami.

TAJEMNICE BOLESNE

Tajemnica modlitwy w Ogrójcu

Ogrójec to miejsce modlitwy i zdrady. To tu Jezus modlił się przed męką o wypełnienie woli Ojca, a Judasz pocałunkiem zdradził Mistrza. Współczesny świat jest także miejscem modlitwy i zdrady. Judasz nie modlił się z Jezusem na Górze Oliwnej. Był wtedy daleko od Mistrza i realizował swój szatański plan.
Odejście od Chrystusa i od Jego przykazania miłości to wejście w noc zdrady, gdzie nie ma pokoju. Przebacz, Jezu, tym, którzy się nie modlą. Ich serce jest wciąż niespokojne, bo nie spoczęło w Tobie. Usłysz naszą modlitwę i obdarz ludzkość pokojem.

Tajemnica biczowania Pana Jezusa

Czy w imię prawa można bić i poniewierać niewinnego człowieka? Można! Spójrz na ubiczowanego Jezusa. Ile niewinnej krwi przelewa się w świecie, w którym żyjemy, skoro św. Jan Paweł II nie wahał się nazwać naszych czasów „cywilizacją śmierci”?
Dzieje się tak, bo ludzie zapomnieli, że Bóg jest Panem, którego największą prośbą jest przykazanie miłości. Wybacz, Panie, tym, którzy łamią prawo Boskie i ludzkie. Obdarz nas trwałym pokojem opartym na przykazaniu miłości Boga i bliźniego.

Tajemnica cierniem ukoronowania

Jezu, to Ty jesteś Zwycięzcą! Nie Twoi oprawcy, którzy pluli Ci w twarz, którzy wcisnęli na Twoją głowę koronę z ciernia i robili z Ciebie pośmiewisko. Ty, skatowany i wyśmiany, wdeptany w ziemię, ale o sercu pełnym miłości. Serca Twoich katów przepełniała jedynie nienawiść.
Ile nienawiści może pomieścić ludzkie serce? Serce, które Ty, Boże, powołałeś do miłości. Przebacz, Panie, wszystkim, którzy swoją nienawiścią zadają ból i cierpienie innym. Napełniaj wciąż nasze serca miłością i obdarz świat upragnionym pokojem.

Tajemnica niesienia krzyża

Czy potrzebna była tak wielka ofiara cierpienia, upadków, w końcu śmierci samego Syna Bożego, by świat dostąpił zbawienia? Taką miłością zostaliśmy obdarowani przez Boga. Tylko że ten świat Ciebie nie pokochał, Panie. Są ludzie, którzy dla pieniędzy i władzy gotowi są zrobić wszystko, nawet rozniecać wojny i zabijać.
Przebacz, Panie, tym, dla których nie istniejesz, i tym, którzy Cię odrzucili. Popatrz na modlitwy tych, którzy Cię kochają i tylko w Tobie pokładają nadzieję. Nie odmawiaj nam, Panie, daru pokoju.

Tajemnica śmierci Pana Jezusa na krzyżu

Wielu nie pojmuje słów, które wypowiedziałeś do swoich katów: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Czy można darować zbrodnie tym, którzy dokonują ich w imię jakiejś nieludzkiej ideologii? Czy można wybaczyć tym, którzy wciąż zabijają? Trzeba, bo Jezus naucza: Miłujcie waszych nieprzyjaciół; dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą.
Przebaczamy, Jezu, i prosimy o przebaczenie! Bo tylko wtedy możliwy jest pokój, jeśli będziemy się wzajemnie miłowali, jak Ty nas umiłowałeś.


RÓŻANIEC WYNAGRADZAJĄCY

MODLITWA PRZED RÓŻAŃCEM PO WZBUDZENIU INTENCJI WYNAGRADZAJĄCEJ:

Królowo Różańca Świętego. Oto klękamy do modlitwy, by w pierwszą sobotę odmówić różaniec, o który prosiłaś. Chcemy przez niego zadośćuczynić za grzechy swoje, naszych bliskich, naszej Ojczyzny i całego świata. Pragniemy modlić się szczególnie za tych, którzy najdalej odeszli od Boga i najbardziej potrzebują Jego miłosierdzia. Wspomóż nas, abyśmy pamiętali o tej intencji wyznaczonej przez Ciebie. Pomóż nam wynagradzać naszym różańcem cierpienia Twego Niepokalanego Serca i Najświętszego Serca Jezusowego.

TAJEMNICE CHWALEBNE

Zmartwychwstanie

Pokój to pierwszy dar Chrystusa Zmartwychwstałego. Świat sam z siebie nie może dać takiego pokoju, bo po prostu go nie ma. Skoro pokój jest darem, nie ustawajmy prosić Tego, który zwyciężył śmierć i grzech, aby i dziś udzielił pokoju.

O mój Boże, wierzę w Ciebie, uwielbiam Ciebie, ufam Tobie i kocham Ciebie z całego serca.
Proszę Cię o przebaczenie tym, którzy nie wierzą, nie uwielbiają Ciebie,
którzy nie ufają Tobie i którzy Cię nie kochają. Amen.

Wniebowstąpienie

Po wniebowstąpieniu Apostołowie mają iść na cały świat z misją niesienia pokoju. Ewangelia, którą mają głosić, to Dobra Nowina o zbawieniu –  przesłanie pokoju. Wielu ludzi odrzuca dziś to przesłanie, żyjąc, jakby Boga nie było. Prośmy dla siebie i dla nich o dar wiary. 

O mój Boże, wierzę w Ciebie, uwielbiam Ciebie, ufam Tobie i kocham Ciebie z całego serca.
Proszę Cię o przebaczenie tym, którzy nie wierzą, nie uwielbiają Ciebie,
którzy nie ufają Tobie i którzy Cię nie kochają. Amen.

Zesłanie Ducha Świętego

Duch Święty zawsze obdarza jednością. Ci, którzy żyją Bożymi przykazaniami, potrafią przebaczyć czy wyciągnąć rękę na zgodę. Ci, którzy żyją tylko według ciała, szukają zemsty i odwetu. Duchu Święty, działający wciąż w swoim Kościele, „nagnij, co jest harde, rozgrzej serca twarde, prowadź zabłąkane”. Duchu Pocieszycielu, udziel światu daru jedności i pokoju. 

O mój Boże, wierzę w Ciebie, uwielbiam Ciebie, ufam Tobie i kocham Ciebie z całego serca.
Proszę Cię o przebaczenie tym, którzy nie wierzą, nie uwielbiają Ciebie,
którzy nie ufają Tobie i którzy Cię nie kochają. Amen.

Wniebowzięcie

Ile razy Maryja ukazuje się ludziom, zawsze wskazuje na różaniec i jak w Fatimie przypomina: Odmawiajcie codziennie różaniec, aby uprosić pokój dla świata. Posłuszni Jej poleceniu weźmy ufnie różaniec do rąk. Jak mówił błogosławiony prymas Stefan Wyszyński: na różańcu można wszystko uprosić

O mój Boże, wierzę w Ciebie, uwielbiam Ciebie, ufam Tobie i kocham Ciebie z całego serca.
Proszę Cię o przebaczenie tym, którzy nie wierzą, nie uwielbiają Ciebie,
którzy nie ufają Tobie i którzy Cię nie kochają. Amen.

Ukoronowanie Matki Bożej

Kiedy trwała pierwsza wojna światowa, papież Benedykt XV dodał do Litanii loretańskiej wezwanie Królowo pokoju, módl się za nami. Do Ciebie więc, Maryjo, kierujemy dziś naszą modlitwę. Z ufnością prosimy, aby Twoje Niepokalane Serce zatriumfowało! Niech pokój stanie się udziałem wszystkich ludów i narodów, dla których jesteś Królową.

O mój Boże, wierzę w Ciebie, uwielbiam Ciebie, ufam Tobie i kocham Ciebie z całego serca.
Proszę Cię o przebaczenie tym, którzy nie wierzą, nie uwielbiają Ciebie,
którzy nie ufają Tobie i którzy Cię nie kochają. Amen.


MODLITWA ANIOŁA Z FATIMY:

Trójco Przenajświętsza, Ojcze, Synu i Duchu Święty.
W najgłębszej pokorze cześć Ci oddaję i ofiaruję Tobie
Przenajdroższe Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo Jezusa Chrystusa,
obecnego na ołtarzach całego świata
jako wynagrodzenie za zniewagi,
świętokradztwa i obojętność, którymi jest On obrażany.
Przez nieskończone zasługi Jego Najświętszego Serca
i przez przyczynę Niepokalanego Serca Maryi,
proszę Cię o łaskę nawrócenia biednych grzeszników.

POD TWOJĄ OBRONĘ…..